در اولین جلسه کاری هیئت مدیره تعاونی تولیدکنندگان زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ ، آقایان فارغی به عنوان رئیس هیئت مدیره و رضا سواری به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای پی مرادی به عنوان منشی انتخاب گردیدند .

Share on Google+ ۱۳۹۶/۰۶/۱۶