آلبوم تصاویر - بازدید وزیر جهاد کشاورزی آقای دکتر خلیلیان از کارخانه خوراک دام - 1389