آلبوم تصاویر - بازدید آقای مارکوس کنی مشاور تغذیه کمپانی راس از کارخانه خوراک دام و طیور شرکت کیوان مرغ پرطلای مهاباد - 1389