آلبوم تصاویر - بازدید معاونت امور دام آغربی آقای مهندس برهانی و معاونت امور دام استان لرستان آقای سپهوند از شرکت کیوان مرغ پرطلای مهاباد - 1389