آلبوم تصاویر - حضور مستر برونو مدیر فنی کمپانی فوده فرانسه در دفتر شرکت کیوان مرغ - 1390