آلبوم تصاویر - بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی جناب آقای مهندس عباسی از واحد آرمان 2 - 1390