آلبوم تصاویر - دومین سمینار تغذیه و پرورش مرغ گوشتی با حضور آقای دیوید باتلر - 1391