آلبوم تصاویر - انتخاب به عنوان تعاونی برتر استان - 1392