آلبوم تصاویر - بازدید مدیرکل بانک رفاه استان و هیات همراه از شرکت کیوان مرغ پرطلای مهاباد - 1392