آلبوم تصاویر - بازدید مدیرعامل بانک تجارت و اهداء تندیس به مدیرعامل شرکت - 1392