آلبوم تصاویر - جلسه اعضاء هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی ایران با آقای اسکندری وزیر جهاد کشاورزی - 1385