آلبوم تصاویر - تقدیر از نمونه ملی در بخش کشاورزی شهرستان مهاباد - 1387