آلبوم تصاویر - تقدیر از نمونه ملی در بخش کشاورزی - 1389