آلبوم تصاویر - انتخاب مدیر عامل بعنوان عضو هیات مدیره انجمن صنایع خوراک دام کشور - 1391