آلبوم تصاویر - حضور مدیر عامل شرکت در سمینار جهانی طیور استانبول ترکیه - 2004