آلبوم تصاویر - حضور در سمینار جهانی طیور - ترکیه - 2007