آلبوم تصاویر - حضور مدیر عامل شرکت در نمایشگاه هانور آلمان EURO TIER - 2008