آلبوم تصاویر - بازدید تخصصی مدیرعامل شرکت و هیات همراه از صنایع مرغداری و دامداری و کشتارگاه یونان - 2012