آلبوم تصاویر - حضور مدیرعامل شرکت و مدیر کارخانه خوراک و مشاور دامپزشک شرکت در سمینار استانبول - 2013