آلبوم تصاویر - حضور مدیرعامل شرکت در سمینار تغذیه شرکت بیومین و بازدید از کارخانه و آزمایشگاه و مرکز تحقیقات آن شرکت وین- اتریش - 2013