آلبوم تصاویر - حضور مدیرعامل شرکت در سمینار شرکت پیتاج امریکا - دبی - 2013