آلبوم تصاویر - نمایشگاه بین المللی صنعت دام و طیور- تهران - 1385