آلبوم تصاویر - کنفرانس بین المللی راهبردهای نوین مدیریتی در صنعت دامپروری و صنایع وابسته - تهران - 1385