آلبوم تصاویر - بازدید وزیر جهادکشاورزی از آرمان ماکیان فارم 2 شرکت کیوان مرغ - 1385