آلبوم تصاویر - نمایشگاه به مناسب هفته جهاد و بازدید وزیر جهاد کشاورزی از غرفه شرکت - تهران - 1385