آلبوم تصاویر - بازدید مهندسان چینی از محوطه زمین کارخانه خوراک دام و طیور جهت ساخت - 1386