آلبوم تصاویر - بازدید آقای دکتر دیوید باتلر از شرکت کیوان مرغ - 1386