آلبوم تصاویر - سمینار علمی- تخصصی مدیریت تغذیه و پرورش مرغ گوشتی، با مشارکت شرکت هلندی سیهاوه اینترناسیونال - 1386