آلبوم تصاویر - نمایشگاه بین المللی صنعت دام و طیور - تهران- 1388