آلبوم تصاویر - نمایشگاه به مناسبت هفته جهاد و بازدید معاون وزیر از غرفه شرکت - تهران - 1388